Current

Who are we?

Events

9to90

Store

Archive

GS Artist soup talks

Artist At Work

9to90 Events

Home and Away

Get in touch

‘All you need to do it take it’

GS Artists warmly invite you to our next opening on Friday 2 June 2023, from 6-8pm.

A collaborative solo exhibition by Freya Dooley & Cinzia Mutigli

Freya & Cinzia’s ongoing collaboration spans writing, performance, sound and moving image. Dialogue is central to the way they create and produce their work. 

Their exchanges –

private, public, remote, rehearsed and improvised – encompass research, anecdote, humour, and cultural criticism.

Their shared practice combines their individual interests in modes of performance within socio-political contexts. Often referencing narrative constructs within theatre, pop music, cinema, or soap operas, their work expands on experiences and ideas of aspiration and failure in work, relationships and domestic life. 

Freya & Cinzia’s recent research explores private and public behaviours in relation to a consumerist self-help culture which promotes individualised ways to meet our real and invented needs. 

Their current work explores relationships between personal therapeutic pursuits and collective politics: the frictions of an interior emotional life making contact with the external world, and the blisters that this rubbing creates. ‘All you need to do is take it’ encompasses overlapping sound, animation and text works, digressing within themes of feeling (better) and being (bearable). 

Freya & Cinzia have shared a collaborative practice since 2013. 

Recent public presentations include WITTA (Writing In/To/Through Art) at Arnolfini, Bristol, supported by UWE. 

Previous commissions include Being Sharon, a performance for Experimentica Festival, Chapter, Cardiff, 2018; You Will Get the Credit, g39, Cardiff, 2018; On Record, a performance, exhibition and events programme commissioned for Cardiff Contemporary Festival, 2014; and On the Radio, commissioned for Pitch3 on Radio Cardiff in 2014. Freya and Cinzia also work with others through live events, broadcasts, exhibitions, and workshops.

Show continues – June 2nd- June 10th.

Gallery open – 12-5pm, Tuesday- Saturday. 

‘All you need to do is take it’ is supported by The Arts Council of Wales. Its research and development stages were additionally supported by Arts Council of Wales, Fieldwork, and WITTA (UWE).

Website links:

www.freyadooleycinziamutigli.com

www.freyadooley.com

www.cinziamutigli.com

Mae GS Artists yn eich gwahodd yn gynnes i’n hagoriad nesaf, ddydd Gwener 2 Mehefin 2023, o 6-8pm.

‘All you need to do is take it”

Arddangosfa unigol ar y cyd gan Freya Dooley a Cinzia Mutigli

Mae cydweithredu parhaus Freya & Cinzia yn cynnwys ysgrifennu, perfformio, sain a delweddau symud. Mae deialog yn ganolog i’r ffordd maen nhw’n creu ac yn cynhyrchu eu gwaith.

Mae eu cydweithredu yn:

breifat, cyhoeddus, anghysbell, wedi eu hymarfer ac yn fyrfyfyr – yn cwmpasu ymchwil, hanesion, hiwmor, a beirniadaeth ddiwylliannol.

Mae eu harfer ar y cyd yn cyfuno eu diddordebau unigol mewn dulliau perfformio o fewn cyd-destunau cymdeithasol-wleidyddol.

Yn aml yn cyfeirio at luniadau naratif o fewn theatr, cerddoriaeth bop, sinema, neu operâu sebon, mae eu gwaith yn ehangu ar brofiadau a syniadau o ddyhead a methiant mewn gwaith, perthnasau a bywyd domestig.

Mae ymchwil diweddar Freya & Cinzia yn archwilio ymddygiadau preifat a chyhoeddus mewn perthynas â diwylliant hunangymorth prynwriaethol sy’n hyrwyddo ffyrdd unigol o ddiwallu ein hanghenion gwirioneddol a dyfeisgar.

Mae eu gwaith presennol yn archwilio’r berthynas rhwng gweithgareddau therapiwtig personol a gwleidyddiaeth gyfunol: cynnen bywyd emosiynol mewnol yn cysylltu â’r byd allanol, a’r pothelli mae’r rhwbio hwn yn eu creu. Mae  “All you need to do it take it’  yn cwmpasu gweithiau sain, animeiddio a thestun sy’n gorgyffwrdd, gan grwydro o fewn themâu teimlo (yn well) a bod (yn oddefadwy).

Mae Freya a Cinzia wedi rhannu ymarfer cydweithredol er 2013.

Mae cyflwyniadau cyhoeddus diweddar yn cynnwys WITTA (Writing In/To/Through Art) yn Arnolfini, Bryste, gyda chefnogaeth UWE.

‘All you need to do is take it’ blaenorol yn cynnwys Being Sharon, perfformiad ar gyfer Gŵyl Experimentica, Chapter, Caerdydd, 2018; You Will Get the Credit, g39, Caerdydd, 2018; On Record, rhaglen o berfformiadau, arddangosfeydd a digwyddiadau a gomisiynwyd ar gyfer Gŵyl Caerdydd Gyfoes, 2014; ac On the Radio, a gomisiynwyd ar gyfer Pitch3 ar Radio Caerdydd yn 2014. Mae Freya a Cinzia hefyd yn gweithio gydag eraill trwy ddigwyddiadau byw, darllediadau, arddangosfeydd a gweithdai.

Cefnogir All you need to do is take it’ gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Cafwyd cefnogaeth bellach ar gyfer y camau ymchwil a datblygu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Fieldwork, a WITTA (UWE).

Bydd y sioe yn parhau o 2 Mehefin i 10 Mehefin.

Mae’r oriel ar agor o 12 i 5 dydd Mawrth i ddydd Sadwrn.

www.freyadooleycinziamutigli.com

www.freyadooley.com

www.cinziamutigli.com